سازه‌ای است که با ترکیب رشته‌ها یا میلگردهای فولادی و بتن ساخته می‌شود. میله‌های فولادی در پروسه ساخت یا پس از ساخت، با جک‌های هیدرولیک تحت کشش قرار می‌گیرند. این تدبیر باعث می‌شود که بتن موجود در سازه تحت تنش فشاری قرار گیرد. از آنجا که مقاومت بتن در فشار بسیار بیشتر از مقاومت آن در کشش است، اعمال بارهای خارجی به سازه به جای ایجاد تنش کششی در بتن، موجب کاهش تنش فشاری در بتن می‌شوند و بنابراین بتن موجود یا تحت تنش کششی قرار نمی‌گیرد یا مقدار بسیار کمی تنش کششی (کمتر از مقاومت کششی بتن) تحمل می‌کند. این مسأله باعث می‌شود که قابلیت تحمل بار سازه با بتن تحت فشار بسیار بیشتر از سازه مشابه بدون پیش‌تنیدگی باشد. سازه‌های بتن آرمه پیش تنیده به علت امکان اجرای دهانه‌های بزرگ، در سالیان اخیر مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته‌اند و شرکت سازیران آمادگی طراحی و اجرای سازه‌های بتنی پیش تنیده را دارد.

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم