تقویت اتصال دیوارهای باربر متقاطع 

در صورت عدم وجود کلاف‌های افقی و قائم در محل تقاطع دیوارهای باربر و یا ضعف آنها، می توان از کش‌ها و قیدهای موضعی برای تقویت اتصالات استفاده نمود. بدین منظور می‌توان از با استفاده از یک صفحه مهاری و میلگردهای با قطر ۱۲ میلیمتر اتصال را مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر تقویت نمود.

انسجام اتصال دیوار با استفاده از میلگرد و صفحه مهاری

تقویت اتصال بین دیوارهای باربر و سقف 

از جمله بخش‌های بسیار آسیب‌پذیر در عموم سازه‌های بنایی، عدم وجود اتصال مناسب بین دیوار و سقف می‌باشد. در چنین شرایطی، در هنگام وقوع زلزله، اتصال بین دیوار و سقف به سرعت از بین رفته و سقف فرو خواهد ریخت و جان ساکنین سازه به خطر خواهد افتاد. به همین دلیل لازم است اتصال بین دیوار و سقف به طور مناسبی اجرا شده باشد. در صورتیکه اتصال سقف به دیوار آسیب‌پذیر باشد، می‌توان با افزودن اتصالات فلزی بین دیوار و سقف، ضمن تقویت اتصال، ظرفیت انتقال نیروی برشی از سقف به دیوار را افزایش داد. بدین منظور می‌توان از میل مهار و یا گل میخ استفاده نمود. جزییات نمونه اتصال سقف به دیوار به وسیله مهار فولادی در شکل زیر نشان داده شده است.

جزییات اتصال دیوار باربر به سقف طاق ضربی

تقویت اتصال بین دیوارهای غیرسازه ای با سازه‌ای 

برای تقویت اتصالات دیوارهای غیرسازه‌ای به دیوارهای سازه‌ای و یا به یکدیگر می‌توان مطابق با جزییات نمایش داده شده در شکل زیر از نبشی به صورت موضعی (با حداقل ۳ برابر ضخامت دیوار غیر باربر) و یا در تمام ارتفاع دیوار به عنوان کلاف قائم استفاده کرد.

 

پلان جزییات اتصال دیوار سازه‌ای به غیر سازه‌ای

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم