شماره پنجم مجله سازیران، فصلنامه تخصصی عمران، معماری و شهرسازی چاپ شد. این شماره شامل گزارش اخبار و مقالات در حیطه عمران معماری و شهرسازی و اتفاقات روز مهندسی در ایران و جهان است. مجله سازیران از طریق سایت و روزنامه فروشی های معتبر در سطح شهر در دسترس است.

صفحه شماره پنجم نشریه

نظر بدهید