اﻟﻬﻪ رادﻣﻬﺮ 
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري 
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﺎل 62  از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮزون ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

سوابق کاری و حرفه ای:
-1 سرپرست آتلیه فنی سازمان برنامه و بودجه بمدت 7 سال
-2 دارای ۰۳ سال تجربه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز شهری
-3 هیات مدیره دوره های چهارم، ششم، هفتم و هشتم سازمان استان
-4 عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره هفتم
-5 عضو هیات رئیسه و دبیر و نایب رئیس اول سازمان در چهار دوره یک ساله در هیات مدیره استان
-6 دبیر و عضو گروه تخصصی معماری در دوره های سوم، چهارم و ششم هیات مدیره
-7 دبیر و مشاور شورای انتظامی در دوره های سوم و پنجم هیات مدیره
-8 عضو هیات تحریریه نشریه پیام نظام مهندسی در دورههای چهارم، ششم و هشتم هیات مدیره
-9 عضو کمیته تخصصی نما در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دوره ششم
-10 نماینده سازمان در کمیته معماری ایرانی اسلامی سازمان نوسازی شهر تهران در دوره ششم
-11 نماینده سازمان در کمیته تخصصی نما در اداره کل راه و شهرسازی استان در دوره ششم
-12 نماینده شورای انتظامی در شورای امن شهرداری تهران در دوره های سوم و چهارم هیات مدیره

13 نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی از دوره های سوم تا هفتم هیات مدیره
-14 دبیر شورای مالیاتی در دوره ششم هیات مدیره
-15 دبیر کمیسیون بانک، بیمه، بازرسی و مالیات سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره های ششم تا هشتم
شورای مرکزی
-16 مشاور امور بانوان سازمان در دوره ششم هیات مدیره استان
-17 عضو کمیسیون مشورتی بانوان کشور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور
-18 مدیر گروه بانوان کشور در منطقه البرز جنوبی شورای مرکزی
-19 عضو کمیسیون حقوقی سازمان در دورههای چهارم و ششم هیات مدیره
-20 عضو کمیسیون تلفیق سازمان در دوره ششم و هشتم سازمان
-21 عضو کمیسیون آموزش و پژوهش و ترویج سازمان
-22 عضو کمیسیون مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
-23 عضو کمیسیون رفاه
-24 رئیس و عضو کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان رسمی سازمان در دوره ششم، هفتم و هشتم هیات مدیره
-25 عضو کمیسیون معاملات سازمان

 

فعالیتهای حرفه ای مهندسی در دوره هشتم:

-1 نشست های برگزار شده در دوره هشتم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
- نشست تخصصی ضوابط معماری و شهرسازی در شهرداری تهران- 5 شهریور 98
- نشست آشنایی با قوانین و شورای انتظامی- 26 شهریور 98
- نشست تخصصی معماری: نکات مهم در نظارت ساخت و سازهای شهری از دیدگاه شهرداری- 2۰ مهر 98
- نشست ماده 27 : بازخوانی یک پرونده و اصول گزارش نویسی کارشناسان رسمی- ۰۳ مهر 98
- نشست تخصصی معماری: مشکلات ناشی از عدم توجه به معماری همساز با محیط- 1 بهمن 9

2- برگزاری وبینارهای تخصصی در موضوعات مختلف از جمله:
- وبینار تخصصصی نکات ویژه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99 و کاربردهای محاسباتی و نرم افزاری- 6
آبان 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با نگاهی به ویرایش جدید- 29 آذر 1399
- وبینار تخصصصی نکات کلیدی در خصوص مالیات مشاغل- 1 دی 1399
-وبینار تخصصصی آشنایی با بیمه درمان تکمیلی- 21 دی 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان- 19 بهمن 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با الزامات مبحث 4 مقررات ملی ساختمان- 21 بهمن 1399
-وبینار تخصصصی آشنایی با روشهای بازرسی غیر مخرب جوش بر روی سازههای فولادی ویژه مهندسین ناظر- 26
بهمن 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با مبحث 2۳ مقررات ملی ساختمان- 28 بهمن 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با جایگاه و مسئولیتهای مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری- 2 اسفند 1399
- وبینار تخصصی شرح خدمات مهندسی در رشته معماری- 6 اسفند 1399
- وبینار آشنایی با بیمههای مرتبط به مهندسان- 6 اسفند 1399
- وبینار آشنایی با مسئولیتهای قانونی مهندس در حوزه مالیات- 6 اسفند 1399
- وبینار تخصصصی آشنایی با مبحث 18 مقررات ملی ساختمان- 9 اسفند 1399
27- اسفند 1399 - وبینار تخصصصی اهم نکات کارشناسی ویژه کارشناسان ماده 27
- گفتمان تخصصی به مناسبت بزرگداشت روز معمار- هویت معماری و حس تعلق مکانی در منطقه 12 شهرداری تهران-
سوم اردیبهشت 1400
- اردیبهشت 1400 - وبینار تخصصی مباحثی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400
-وبینار تخصصی طرح لرزهای اتصالات مهاربند هم محور و اثر آن بر تیر و اتصال تیر به ستون- 5 خرداد 1400
- برگزاری چهار دوره آموزش نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سال 97
-برگزاری سه دوره آموزش نحوه استفاده از پنل امور مالیاتی سال 98
- برگزاری دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده سال 98
-برگزاری دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم کشور سال 98
-برگزاری دوره آموزشی حسابداری مالیاتی سال 98
- برگزاری دوره آموزشی اصول و مفاهیم حسابداری سال 98
-برگزاری چهار دوره آموزش نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سال 99
-وبینار تخصصی مباحثی از احکام مالیاتی قانون بودجه )سال 1400
- وبینار تخصصی نکات مالیاتی، نحوه تکمیل فرم تبصره ماده 1۳۳ و اظهارنامه عملکرد سال 99 )سال 1400
- وبینار تخصصی نکات مهم مالیاتی در خصوص تنظیم تکمیل اظهارنامه املاک اجارهای مربوط به عملکرد سال 99 به
- انضمام قانون مالیات بر عایدی سرمایه )سال 1400
-وبینار تخصصی نکات مهم و کلیدی قانون مالیات بر ارزش افزوده )سال 1400

 

3- نمایشگاه و همایشهای برگزار شده در دوره هشتم
-1 برگزاری پنجمین نمایشگاه آثار هنری مهندسان در فرهنگسرای اندیشه سال 97
-2 همایش مالیاتی )نحوه ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 97 و آموزش قوانین و تکالیف(
-3 دبیر همایش روز معمار اردیبهشت سال 98
-4 مالیاتی سال 98
-5 همایش مالیاتی )نحوه ارسال اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 98 و آموزش قوانین و تکالیف سال 99
-6 برگزاری ششمین نمایشگاه و آثار هنری مهندسان در مجتمع ایران مال سال 99
-7 دبیر برگزاری اولین جشنواره تقویت و توسعه فرهنگ عمومی و ترویج مقررات ملی ساختمان در آبان سال 99
-8 دبیر برگزاری اولین جشنواره پژوهش و فنآوری در آذر ماه سال 99 با محتوای
-برگزاری 15 وبینار آموزشی و پژوهشی در موضوعات مختلف در هفت رشته
- معرفی نوآوریهای اعضاء سازمان در صنعت ساختمان
- معرفی مقالات فراخوان پژوهشی با موضوع "تأثیر عصر کرونا بر فرآیند ارائه خدمات مهندسی ساختمان"
-9 برگزاری جشن یلدا در دیماه سال 99
-10 گفتمان تخصصی به مناسبت بزرگداشت روز معمار و حسن تعلق مکانی در منطقه 12 شهرداری تهران
-11 برگزاری اولین جشنواره سالانه تقویت و توسعه فرهنگ عمومی و ترویج مقررات ملی ساختمان
-12 برگزاری مسابقه "وظایف همیار مهندس ساختمان"در جهت فرهنگ سازی ویژه قشر کودکان و نوجوانان
-13 تلاش در جهت ایجاد کتابخانه الکترونیکی و مرکز اسناد دیجیتال سازمان
-14 تولید انیمیشن های کوتاه جهت آشنایی عموم مردم با موضوع " مبحث 22 مقررات ملی ساختمان"
-15 تولید انیمیشن کوتاه جهت معرفی کارشناسان رسمی سازمان )ماده 27 ( جهت آشنایی عموم
-16 تلاش جهت ایجاد کتابخانه الکترونیکی سازمان


-4 مقالات و یادداشت های چاپ شده در نشریه پیام مهندسی- ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
- آنچه درباره شرکت در هیأتهای حل اختلاف باید بدانیم-دوره هشتم، سال بیستم، شماره 2، خردادماه 1399 ، صفحه 25
- نگاهی به گرامیداشت 7 آبان روز جهانی کوروش کبیر- دوره هشتم، سال بیستم، شماره 3، آبان و آذرماه 1399 ، صفحه 11
- پیشدرآمدی بر فصل بهار- گذری بر چهارشنبه سوری- دوره هشتم، سال بیستم، شماره 4، آبان و آذرماه 1399 ، صفحه 15
- گذری بر روز ملی معماری- دوره هشتم، سال بیستم، شماره 5، فروردین و اردیبهشت ماه 14۳۳ ، صفحه 71
- یادداشتی به بهانه برگزاری نمایشگاه آثار هنری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی سال 1399 - دوره هشتم، سال بیستم، شماره
5، فروردین و اردیبهشت ماه 14۳۳ ، صفحه 78

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم