طي توافق انجام شده با مالکين پروژه مسکوني سعات آباد يه مساحت ۶۱۵۰ متر مربع، عمليات ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي سازه در حال احداث به منظور رفع عيوب سازه اي طي يک قرارداداز طريق مهندسين مشاور سازه هاي آرماني هزاره سوم- عضو هلدينگ سازيران انجام مي شود.

نظر بدهید