طی انجام توافق نامه با شرکت مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم جزو گروه شرکتهای سازیران، مقاوم سازی ساختمان شرکت کامپیوتری MSI انجام شد. مقاوم سازی این ساختمان به لحاظ اجزای غیر سازه ای و وجود المانهای LSF قابل توجه است.

نظر بدهید